DUK
Kas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo tarp vartotojo ir finansų rinkos dalyvio nagrinėjimo?

Teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo išnagrinėjimo turi tik vartotojas.

Kas yra vartotojas?

Vartotojas tai:

  • fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams skirta finansinė paslauga;
  • apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo ar kitas asmuo, jeigu finansinės paslaugos yra skirtos jų asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, o finansų rinkos dalyvis, sudarydamas sutartį, žinojo ar privalėjo žinoti apie finansinių paslaugų paskirtį;
  • asmuo, kurio teisės ir pareigos susijusios su finansinių paslaugų sutartimi, nepaisant to, kad jis nėra finansinių paslaugų sutarties šalis, jei šis asmuo nesiekia tikslų, susijusių su verslu ar profesine veikla. Profesionalieji klientai, t. y. asmenys, kurie turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti, gali tinkamai įvertinti su tuo susijusią riziką ir atitinka profesionaliesiems klientams nustatytus kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymo II skyriaus trečiajame skirsnyje, nelaikomi vartotojais.
Kokius vartotojo ir finansų rinkos dalyvio ginčus nagrinėja Lietuvos bankas?

Lietuvos bankas nagrinėja:

  • ginčus dėl draudimo, finansinių paslaugų ir (arba) papildomų investicinių paslaugų sutarties ar susijusius su ja, kilusius tarp šias paslaugas teikiančio asmens ir vartotojo;
  • Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių ginčus su šių subjektų ar fondų valdytojais, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte ar fonde santykių;
  • investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.
Kaip elgtis vartotojui, jei jis nepatenkintas banko, draudimo bendrovės ar kito finansų rinkos dalyvio, su kuriuo yra sudaręs sutartį, sprendimu?

Pirmiausia vartotojas turėtų kreiptis į finansų rinkos dalyvį ir išsiaiškinti aplinkybes. Jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo, vartotojas turi kreiptis į finansų rinkos dalyvį raštu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Jeigu vartotojo netenkina finansų rinkos dalyvio atsakymas, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos banką.

Per kiek laiko vartotojas, gavęs neigiamą (vartotojo netenkinantį) finansų rinkos dalyvio atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo?

Vartotojas, gavęs neigiamą (vartotojo netenkinantį) finansų rinkos dalyvio atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo šio atsakymo gavimo dienos. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos arba per kituose įstatymuose nustatytą terminą finansų rinkos dalyvis nepateikia jokio atsakymo, vartotojas per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos turi teisę kreiptis į Lietuvos banką. Vartotojas, praleidęs nurodytą kreipimosi į Lietuvos banką terminą, netenka teisės dėl to paties ginčo kreiptis į Lietuvos banką, nepaisant to, kad pakartotinai yra atlikęs šiame punkte nurodytus veiksmus.

Kokią informaciją ir dokumentus vartotojas turi pateikti, kad jo ginčas su finansų rinkos dalyviu būtų nagrinėjamas Lietuvos banke?

Vartotojas turėtų pateikti užpildytą ir pasirašytą Lietuvos banko patvirtintą Vartotojo kreipimosi formą arba kreipimosi, atitinkančio Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus, originalą, bei kitus būtinus dokumentus – vartotojo rašytinio kreipimosi į finansų rinkos dalyvį ir jo priedų kopijas, pateikti papildomus rašytinius paaiškinimus ar kitus kreipimesi išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, taip pat finansų rinkos dalyvio atsakymo vartotojui ir šio atsakymo priedų kopijas.

Kam ir kokiu adresu vartotojas turi pateikti visus reikalingus dokumentus?

Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku adresu:

Lietuvos bankas
Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius
Lietuva

UŽSISAKYKITE „PINIGŲ BITĖS“ NAUJIENLAIŠKĮ